Kuidas peab ostjat teavitama? Kas pean tarbija kaebusele vastama? Mis on probleemtooted ja mida tähendab geoblokeering? Usaldusväärsus on eduka äri alus. Tunne nii enda kui ka tarbija õigusi ning kohustusi - siit leiad praktilisi nõuandeid, mis teevad sinu e-kauplemise lihtsamaks.

ANNA OSTJALE VAJALIKKU INFOT

Anna tarbijale toodet või teenust puudutav info enne lepingu sõlmimist. Teave peab olema eesti keeles, nähtav ning esitatud selgel ja arusaadaval kujul.

Kohustuslik lepingueelne info:

 • tõesed andmed ettevõtte kohta (ärinimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress, käibemaksukohustuslase number (kui see on))
 • toote või teenuse täpne kirjeldus
 • digitaalse sisu puhul kasutusviis, selle suhtes rakendatavad tehnilised kaitsemeetmed ning ühilduvus riist- ja tarkvaraga
 • kauba koguhind koos maksudega ning lisakulud
 • tasu lepingu sõlmimiseks kasutatava sidevahendi kasutamise eest (nt eritariifse telefoni teel osutatud teenus)
 • tagatise tingimused, kui tarbija peab maksma tagatisena rahasumma (VÕS § 54 lg 1 p-st 8 tulenev tagatis, kui kaupleja annab tarbija kätte mingi väärtusliku eseme (näiteks auto))
 • maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning aeg
 • tarbija lepingust tulenevate kohustuste minimaalne kestus
 • kestvuslepingu puhul lepingu tähtaeg; tähtajatu või automaatselt pikeneva lepingu puhul selle lõpetamise tingimused
 • taganemisõiguse olemasolu korral selle õiguse kasutamise tähtaeg ja tingimused (taganemisvorm on leitav siit)
 • asjaolu, et tarbija kannab lepingust taganemisel eseme tagastamise kulud
 • taganemisõiguse puudumine või taganemisõiguse kaotamise asjaolud
 • lisagarantii andmisel selle olemasolu ja tingimused
 • ettevõtte järgitav käitumiskoodeks, kui ettevõtja sellest oma tegevuses lähtub
 • kaebuste lahendamise kord
 • tarbijavaidluste komisjoni pöördumise võimalus ning tingimused (vt täpsemalt tarbijavaidluste komisjoni kodulehelt)
 • selge kirjeldus, kuidas tarbija ostu saab sooritada
 • kui tellimuse edasi andmine eeldab nupule klõpsamist, peab nupul olema kirjas, et sellele vajutamine toob kaasa maksmise kohustuse
 • info selle kohta, et tarbijale saadetakse pärast tellimuse kättesaamist kinnitav e-kiri
 • veebilehel link, mis suunab internetipõhiste vaidluste lahendamise platvormile (lingi leiad siit)

Lepingueelse info andmise kohta peavad andmed olema müüjal. Selleks on Sul võimalus lasta tarbijal enne tellimuse kinnitamist linnukesega märgistada, et ta on müügitingimustega tutvunud. Mainitud lause juures peaks kindlasti olema ka link, mis viib müügitingimusteni.

LEPINGU SÕLMIMINE

Pärast lepingu sõlmimist on müüja kohustatud saatma tarbijale kinnituse lepingu sõlmimise kohta püsival andmekandjal. See ei tohiks juhtuda hiljem kui toode on tarbijale kätte toimetatud või algab teenuse osutamine.

Juhul kui Sa ei ole tarbijale esitanud püsival andmekandjal lepingueelset teavet, lisa ka see eespool nimetatud kinnitusse.

LEPINGU TÄITMINE

Tellimus peab olema täidetud hiljemalt 30 päeva jooksul, kui lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.

Olukorras, kus toote müügihind veebipoes ei vasta toote tegelikule väärtusele, võib müüja tellimuse tühistada. Veahinnaga sõlmitud lepingu tühistamise puhul pead kauplejana suutma aga tõendada, et tegemist oli eksimusega.

LEPINGUST TAGANEMINE

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisteate kättesaamist. Sul on võimalus tagasimaksega viivitada seni, kuni tarbija on Sulle eseme tagastanud, või esitanud tõendi, et on selle eseme tagasi saatnud. Kui soovid, et tarbija kannaks kauba tagastamisega seonduvad kulud, tuleb sellest tarbijat teavitada enne lepingu sõlmimist.

Tarbija vastutus kauba väärtuse vähenemise korral

Asja kasutamine ei võta tarbijalt 14-päevast taganemisõigust, kuid Sa saad nõuda tarbijalt hüvitist ulatuses, mille võrra asja väärtus vähenes. Kauba üleliigset kasutust tuleb tõendada Sinul.

Mis juhtub, kui jätad tarbija teavitamata 14-päevasest taganemisõigusest:

 • tarbijal on õigus kasutada asja aasta aega ning see siis Sulle tagastada
 • tarbijal on õigus saada tagasi kauba eest makstud tasu ning kättetoimetamise kulud
 • tarbija ei vastuta enam kauba väärtuse vähenemise eest

14-päevane taganemisõigus ei kehti:

 • teenustele, mille osutamine on tarbija nõusolekul alanud
 • toodetele või teenustele, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest
 • eritellimusel valmistatud toodetele
 • kiiresti riknevatele toodetele
 • avatud toodetele, mis ei kõlba tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (v.a madratsid)
 • toodetele, mis on ühendatud pärast üleandmist muu tootega selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada
 • alkohoolsetele jookidele, mis antakse üle rohkem kui 30 päeva pärast lepingu sõlmimist ning mille tegelik
 • väärtus sõltub turuhinna kõikumisest
 • kiireloomulistele parandus- või hooldustöödele
 • perioodilistele väljaannetele (v.a kestvuslepingu puhul)
 • avatud audio- ja videosalvestistele või arvutitarkvarale
 • digitaalsele sisule, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (nt internetist alla laetavad failid)
 • vaba aja veetmise teenustele
 • enampakkumistele
 • lühiajalistele kindlustuslepingutele

PRETENSIOONIÕIGUS

Pretensiooni esitamise korral esimese kuue kuu jooksul kannab parandamise või asendamisega seotud kulud alati müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Tarbija kaebusele peab vastama 15 päeva jooksul!

KASUTUSJUHEND

Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab lisama eestikeelse kasutusjuhendi.

ELEKTROONILISE PAKKUMISE EDASTAMINE JA ISIKUANDMETE KAITSE

Reklaami ja pakkumisi ei või saata tarbija e-posti aadressile, kui ta ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud. Tarbijal peab olema igal ajal võimalik ettevõtja saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest loobuda.

Täpsem info isikuandmete töötlemise kohta on leitav andmekaitse inspektsiooni kodulehelt.

Usaldusmärgised

Enamasti on usaldusmärgis elektrooniline logo või pilt, millega annab kaupleja lubaduse järgida teatud standardeid. Samuti võib usaldusmärgisega lubada tarbijale pakkuda enamat kui seadusega kohustuslik, näiteks pikemat ostust taganemise perioodi vms. Enamasti väljendavad e-kauplejad usaldusmärgise eksponeerimisega siiski turvalist makseviisi ja isikuandmete töötlemist, samuti kuulumist erialaliitu.

Eestis on kõige levinum usaldusmärgis E-kaubanduse Liidu poolt e-poodidele väljastatav märgis “Turvaline ostukoht”. Rohkem teavet saab lugeda liidu kodulehelt.

Usaldusmärgiste kasutamisel on kauplejal kohustus tagada, et tema tegevus oleks kooskõlas usaldusmärgise kasutamise kriteeriumitega. Kui e-pood kasutab usaldusmärgist ilma loata, peetakse seda alati eksitavaks kauplemisvõtteks, mis on keelatud ja karistatav.

PROBLEEMTOOTEST TEKKINUD JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTIDEST TEAVITAMINE

Ettevõtja kodulehel peab olema avaldatud info selle kohta, kuhu on võimalik tagastada probleemtootest tekkinud jäätmed (koos asukohtade ja telefoninumbritega).

Probleemtooted on:

 • patareid ja akud
 • mootorsõidukid
 • elektri- ja elektroonikaseadmed
 • rehvid
 • põllumajandusplast

NÕUDED TOIDUKÄITLEJATELE

Toidukäitlejate nõuetega e-kaubanduses saab tutvuda veterinaar- ja toiduameti juhendis. Eraldi tasub välja tuua sotsiaalmeedias toidupakkujad.

E-kaubanduse juhend toidukäitlejatele:

ASUKOHAPÕHISE TÕKESTAMISE EHK GEOBLOKEERINGU MÄÄRUS

Asukohapõhine tõkestamine ehk geoblokeering tähendab e-kaubanduses kasutusel olevat tava piirata teisest riigist pärit klientide juurdepääs elektroonilisele ostukeskkonnale kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel.

See tähendab, et tarbija juurdepääs e-kaupluse veebilehele ei tohi sõltuda tarbija elukohast. E-kaubandusega tegelev ettevõtja ei tohi keelduda aktsepteerimast deebet- või krediitkaarti ainult seetõttu, et kaart on välja antud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. E-kaupluse hinnad ja tingimused ei tohi sõltuda tarbija kodakondsusest.

Asukohapõhise tõkestamise kohta saab lisainfot Euroopa Komisjoni selgitustest.

Lühiülevaade geoblokeeringu kohta.